pucharbobrowo18

Dadelo Wyścigi Szosowe:Puchar Wójta Gminy Bobrowo. Bobrowo 22.04.2018r.

Rejestracja zawodnika

Drogi uczestniku! W tym miejscu możesz zarejestrować swój udział w zawodach. Wprowadź poprawnie wszystkie wymagane dane. Informacje osobiste będziesz mógł zmienić w swoim profilu. Informacje dotyczące wyłącznie tych zawodów można zmienić na tej stronie. Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych danych będziesz mógł przejść do płatności.

Formularz rejestracji w zawodach został ukryty przed osobami niezalogowanymi. Jeśli chcesz w tym miejscu zobaczyć formularz zaloguj się w sekcji Zawodnik.

/
Opisać przeżycie jakim jest maraton komuś, kto nigdy tego nie doświadczył, to jak próba opisania koloru komuś, kto urodził się ślepy.

Jerome Drayton

Aktualności

1

17-01-2018 :: Regulamin

Regulamin
X Ogólnopolski Wyścigu Kolarskiego„O Puchar Wójta Gminy Bobrowo”.
Bobrowo 22.04.2018


CELE wyścigu:
1. Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej na terenie Powiatu Brodnickiego oraz
Gminy Bobrowo.
2. Propagowanie aktywnego wypoczynku .
3.Promocja Gminy Bobrowo.
ORGANIZATOR:
Chiptiming.pl
Kontakt: Arkadiusz Popławski
tel. kom. 697 943 996
e-mail: info@chiptiming.pl
WSPÓŁPRACA ORGANIZACYJNA I PARTNERZY:
Dadelo.pl
UG Bobrowo
TERMIN I MIEJSCE WYŚCIGU:
Termin wyścigu: 22 kwiecień 2018
Biuro zawodów: Świetlica Gimnazjum w Bobrowie.
Start -Meta: Bobrowo
Trasę stanowi runda o długości ok.18 km (Bobrowo-Wichulec-Grzybno-Drużyny-Zgniłobłoty-
Wądzyń-Bobrowo)
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na
stronie internetowej http://pucharbobrowo18.chiptiming.pl/registeru.php oraz
http://www.dadelowyscigi.pl/bobrowo.html w sposób prawidłowy i kompletny.
Dopuszcza się dokonanie osobistego zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 22.04.2017, wiąże się
to jednak z koniecznością uiszczenia wyższej opłaty startowej (60zł) Koszt uczestnictwa w wyścigu
wynosi 50 zł dla zawodników wszystkich kategorii zarejestrowanych uprzednio poprzez formularz
zapisów elektronicznych.
W przypadku dyskwalifikacji lub wycofania się z wyścigu w trakcie jego trwania organizator nie
zwraca opłaty startowej.
Przesłanie formularza zgłoszeniowego i udostępnienie swojego adresu e-mail jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia
27.08.1997 r.o Ochronie Danych Osobowych DZ.Ust.nr 133 poz 883).
Dokonanie opłaty startowej w biurze zawodów.
Osoby które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora
pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów prawnych na formularzu udostępnionym przez
organizatora w biurze zawodów.
Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub
przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
długodystansowej jazdy rowerem według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku zawodników niepełnoletnich
na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów.
Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy na całej trasie wyścigu w zapiętym kasku
sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją
zawodnika.
Każdy uczestnik w czasie jazdy musi posiadać numer startowy na plecach (prawa kieszeń). Brak
numeru, zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne
zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika.
Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu mającej wpływ
na wynik sportowy. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie
przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej
pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika.
PROGRAM WYŚCIGU:
22.04.2018 (niedziela)
godz. 9.00 – 10.30 – biuro zawodów,przyjmowanie zgłoszeń
godz. 10.45 – odprawa techniczna,
godz. 11.00 – START OSTRY kategorii:M20,M30,M40,M50
godz. 11.05- START OSTRY kategorii: Amator,K20,K30,K40,M60,M70
godz. 13.30 – dekoracja zwycięzców (Gimnazjum)
godz. 14.00 - zakończenie zawodów
DYSTANSE:
- Kat. Cyklosport/M20,M30,M40,M50 -4 rundy 18km= 72km.
- Kat. K20,K30,M60,M70,M80,Amator- 2 rundy 18km =36 km
ORGANIZACJA WYŚCIGU:
1. Wyścig zostanie przeprowadzony na drogach asfaltowych z wykorzystaniem dróg publicznych.
Mapa trasy będą udostępnione przez organizatora na stronie internetowej www.chiptiming.pl ,
http://www.dadelowyscigi.pl/bobrowo.html i w biurze zawodów przed startem.
2. Trasa będzie oznakowana znakami poziomymi na jezdni. Skrzyżowania dróg powiatowych oraz
dróg gminnych zostaną zabezpieczone przez Policję.
3. W sytuacjach szczególnych, uwzględniając bezpieczeństwo uczestników, Organizator zastrzega
sobie prawo do przesunięcia czasu zamknięcia trasy..
4.Wyścig odbywa się w ruchu ograniczonym. Pilotaż Policji dotyczy czołówki wyścigu. Zawodnicy
podczas wyścigu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu
Drogowego.
6. Wszystkich zawodników obowiązuje start wspólny.
- kat. M20,M30,M40,M50 – start wspólny godz. 11.00
- kat. K20,K30,M60,M70,Amatorzy- start wspólny godz. 11.05
ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- numer startowy zwrotny
- oznakowanie trasy
- elektroniczny pomiar czasu
- zabezpieczenie medyczne
- posiłek regeneracyjny na mecie
- trofea sportowe dla miejsc od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej
KATEGORIE WIEKOWE:
Mężczyźni:
 M20: 
 M30
 M40
 M50
 M60
 M70 +
Amatorzy 16 – 29
Amatorzy 30 – 49
Amatorzy 50+

Kobiety:

K20
K30
K40+


NAGRODY:
Od miejsca 1 do 3 we wszystkich kategoriach trofea sportowe, nagrody rzeczowe lub
finansowe
KARY:
Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie.
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja.
Zawodnik może zostać ukarany przez Organizatora w szczególności za:
- łamanie zasad ruchu drogowego,
- nie używanie sztywnych kasków,
- nieposzanowanie środowiska naturalnego,
- braki w sprzęcie, mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy,
- nieprzestrzeganie zasad fair play,
- niesportowe zachowanie,
- pchanie lub ciągniecie zawodnika przez osoby trzecie,
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.
WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU:
Zawodnik wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania wyścigu, niezależnie od
przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego zjechania na prawe pobocze
drogi skąd zostanie zabrany przez samochód techniczny tzw „koniec wyścigu”.Zawodnik
zobowiązany jest niezwłocznie po przetransportowaniu na metę zgłosić fakt wycofania w
wyścigu organizatorowi i sędziemu zawodów.
W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu,
zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa
poszukiwany zawodnik.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator ma prawo
wycofać zawodnika.
PROTESTY
1. Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do
1 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
2. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 200 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile
Komisja Sędziowska nie przyzna racji składającemu protest.
3. Po rozpatrzeniu ewentualnych protestów nie później niż 2 godziny po ogłoszeniu nieoficjalnych
wyników Komisja Sędziowska ogłasza oficjalne wyniki.
RUCH DROGOWY:
1. Wyścig będzie się odbywać przy ograniczonym ruchu drogowym na całej trasie.
2. Zabezpieczenie pilotów policyjnych dotyczy zawodników bądź grupy zawodników z czołówki
wyścigu. Zawodnicy tracący kontakt z czołówką mają bezwzględny obowiązek poruszania się prawą
stroną jezdni zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
3. Uczestnik który nie dostosuje się do przepisów ruchu drogowego zostanie ukarany przez Policję
mandatem, co jest równoznaczne z dyskwalifikacją przez organizatora.
4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich
kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania
przepisów ruchu drogowego obowiązujących w danym kraju.
5. Uczestnicy wyścigu muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość
wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie. Osobą
odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest Arkadiusz Popławski, tel. kom. 697 943 996.
7. Warunkiem uczestnictwa w wyścigu jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów
regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu
uczestników na zawody i powrotu z nich. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania
zawodów.
4. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, za wyjątkiem stanów klęski
żywiołowej obejmujących teren rozgrywania wyścigu i tzw. “sił wyższych”.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk
żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".
7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i szczególną troskę o
środowisko naturalne.
8. Uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki regulaminu
imprezy a także wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz uposzechnianie
swojego wizerunku na zdjęciach, materiałach video itp.
9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu
oraz do jego zmian.
10. Adres najbliższego szpitala: Powiatowy Szpital w Brodnicy. 87-300 Brodnica ,ul.Wiejska 9,
tel.056-4982993